Algemene Voorwaarden

Studio Damon photography
Schoolstraat 62
2242 KG Wassenaar
Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: aanbod van de fotograaf aan de wederpartij waarmee wordt beoogd een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt fotografisch werk te verrichten.
Opdracht: de aan de wederpartij door de fotograaf te verlenen dienst en/of te leveren product.
De fotograaf: Studio Damon photography, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage, onder nummer 2810891, zijnde opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt.
De wederpartij: de persoon, personen of rechtspersoon waarmee de fotograaf de overeenkomst heeft gesloten en door ondertekening van een geschrift of op andere wijze deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: o.a. elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie in voldoende mate vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie berust te allen tijde bij de wederpartij.
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
Workshop: Eendaagse of meerdaagse, al dan niet aaneensluitend, fotografietraining waarbij deelnemers naast het verwerven van kennis en inzicht op het gebied van fotografie ook de opgedane theoretische kennis in de praktijk brengen met toevoeging van een eigen stijl.
Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van de overeenkomst, zover niet door de fotograaf en de wederpartij schriftelijk of uitdrukkelijk is afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
De fotograaf en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
Indien zich tussen de fotograaf en de wederpartij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene bepalingen.
Indien de fotograaf niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de fotograaf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de wederpartij die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Offerte

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
De offerte is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het fotografische werk om een goede beoordeling van de offerte door de wederpartij mogelijk te maken.
Prijsopgaven in de offerte kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van verandering in het fotografische werk. De fotograaf zal de wederpartij hierover zo spoedig informeren.
De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Artikel 4. Aanvaarding van de offerte.

De wederpartij dient de offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
De fotograaf houdt zich het recht voor een offerte te weigeren indien hem na aanvaarding informatie beschikbaar komt die de uitvoering van het fotografische werk onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval bevoegd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten, daaronder begrepen een aanvulling, af dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de fotograaf onverwijld bezwaar maakt tegen de afwijkingen.
Een aanvaarding die in grote mate van de offerte afwijkt, daaronder begrepen een aanvulling, geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte.
Artikel 5. Uitvoering van het fotografische werk

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De fotograaf levert het fotografische werk af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast. Voorts zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in het werk te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Overige nabewerkingen zijn slechts mogelijk na overleg met de fotograaf en kunnen extra kosten voor de wederpartij met zich meebrengen.
De wederpartij verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, zoals, doch niet uitsluitend, het instrueren van aanwezigen.
De wederpartij is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht te verwezenlijken.
Artikel 6. Fotoalbum

Om een juiste keuze uit de vele foto’s en ontwerpen van fotoalbums voor de wederpartij te vergemakkelijken biedt de fotograaf als uitgangspunt voor de keuze de wederpartij een mogelijkheden aan, t.w.
De wederpartij laat de keuze uit de foto’s en van het ontwerp van het fotoalbum aan de fotograaf over.
De wederpartij maakt de keuze uit de foto’s en laat de keuze van het ontwerp van het fotoalbum aan de fotograaf over.
Het aantal foto’s varieert per album.
In de gevallen als bedoeld in lid 1 sub 1.en 2 wordt na de verkregen opdracht het drukken van het fotoalbum zo spoedig mogelijk in gang gezet.
Het bepalen van de keuze van het ontwerp van het fotoalbum als bedoeld in lid 1 sub 3 geschiedt door middel van een speciale online gallery. Na verkregen instemming van de wederpartij wordt het drukken van het fotoalbum zo spoedig mogelijk in gang gezet en is afzien van afname van het album niet meer mogelijk.
De wederpartij heeft in de gevallen als bedoeld in lid 1 sub 2 en 3 na ontvangst van de foto’s maximaal 120 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen, de tijd een selectie foto’s voor het album aan de fotograaf te doen toekomen.
De wederpartij heeft in die gevallen driemaal éénmaal, tenzij anders is overeengekomen, de gelegenheid, kosteloos wijzigingen in de fotoselectie aan te laten brengen. De gewijzigde selectie(s) dient c.q. dienen door de wederpartij eveneens binnen 30 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen, aan de fotograaf te zijn doorgegeven.
Een groter aantal wijzigingen in de fotoselectie is slechts tegen betaling mogelijk.
Wordt door de wederpartij binnen de gestelde tijd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid wijzigingen in de selectie foto’s aan te brengen dan wordt de fotograaf geacht van de wederpartij instemming te hebben verkregen met het zelf maken van een selectie.
Artikel 7. Photobooth

De fotograaf garandeert dat de photobooth voldoet aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
De wederpartij verplicht zich de photobooth als een goed huurder te gebruiken en overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de overeenkomst is gegeven.
De garantie als bedoeld in lid 1 komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of te wijten is aan opzet of schuld van de wederpartij of aanwezigen.
De fotograaf of de door hem aangewezen derde levert en installeert de photbooth op de door de wederpartij aangewezen binnenlocatie.
De wederpartij is gehouden de photobooth te controleren op het goed functioneren zodra deze is geïnstalleerd.
De fotograaf of de door hem aangewezen derde is zolang de huur van de photobooth duurt op of nabij de door de wederpartij aangewezen locatie aanwezig om assistentie te verlenen en om eventuele problemen met bediening van de photobooth op te lossen.
De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot maximaal tweemaal de berekende factuurwaarde van de huur van de photobooth.
De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van de fotograaf.
In het geval de ontstane schade het gevolg is van een omstandigheid als bedoeld in lid 3 genoemde gevallen dan rust bij de wederpartij de verplichting de fotograaf de omvang van de schade te vergoeden.
Artikel 8. Workshop

De workshopovereenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanmelding.
De fotograaf informeert de deelnemers bij de totstandkoming van de workshop omtrent plaats, tijdstip en programmering.
Indien voor 7 werkdagen voor de aanvang van de workshop sprake is van niet voldoende deelname is de fotograaf bevoegd de overeenkomst op te zeggen of het vastgelegde tijdstip tot een later moment uit te stellen.
Deze berichtgeving aan de wederpartij geschiedt schriftelijk of door enig ander bericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is.
Bij opzegging van de overeenkomst als bedoeld onder lid 3 vermelde omstandigheid wordt het volledig betaalde bedrag direct aan de wederpartij gerestitueerd.
In het geval dat het uitstel de wederpartij niet uitkomt zal eveneens het betaalde bedrag direct aan de wederpartij worden gerestitueerd.
Wijzigingen in de programmering geschieden in overleg met de wederpartij.
Artikel 9. Levertijd

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, voor fotoalbums en overig fotografische werken geschatte levertijden.
De levertijd hiervan is, doch niet uitsluitend, afhankelijk van het gekozen materiaal en de aard van de bewerkingen.
De levering als bedoeld in lid 1 vermelde werken en ander soortige werken geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
De te verlenen diensten zoals, doch niet uitsluitend, het plaatsen van de photobooth en het houden van de workshop geschieden op het tijdstip en locatie als in de overeenkomst zijn vastgelegd.
Artikel 10. Vergoeding

De vergoeding voor het fotografische werk of te verlenen dienst wordt in de overeenkomst vastgelegd.
Indien tussen de fotograaf en de wederpartij geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde fotografische werk of verleende dienst.
Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorberekenen aan de wederpartij.
De hiervoor vermelde vergoedingen zijn inclusief autokosten voor zover de afstand tussen het bedrijfspand van de fotograaf en de locatie in Nederland waar het merendeel van het fotografische werk of dienst plaats vindt niet meer dan 75 km bedraagt.
Bedraagt de in lid 5 vermelde afstand meer dan 75 km dan wordt voor de tijd die benodigd is om de meerdere kilometers af te leggen de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde uurvergoeding toegepast.
Indien de reis naar de locatie in het buitenland met de auto wordt afgelegd is het bepaalde in het vorige lid van toepassing.
De vergoeding voor reiskosten, niet zijnde autokosten, naar, in en terug van de locatie in het buitenland en de vergoeding voor verblijfkosten worden berekend op basis van de aan derden uitgegeven bedragen.
Alle vergoedingen zijn inclusief btw.
Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

De fotograaf zal voor het verschuldigde bedrag een factuur aan de wederpartij doen toekomen.
Betalingen van het verschuldigde bedrag dient bij voorkeur te geschieden op de wijze zoals op de factuur is aangegeven.
Betalingen van het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden.
Bij reservering van trouwreportages wordt als aanbetaling minimaal 25% van het totaalbedrag of €750,00 verlangd en zal 30 dagen voor de geplande trouwdag nog eens minimaal 25% dienen te zijn betaald of €750,00. Het overblijvende bedrag dient bij aflevering of verzending van de foto’s, films en het album te zijn betaald.
Voordat de workshop aanvangt dient het volledige bedrag door de wederpartij te zijn geschied.
Het bedrag voor het overige fotografische werk en andersoortige werkzaamheden dient eveneens vooraf of tijdens de aflevering te zijn betaald.
Artikel 12. Controle op factuur

De wederpartij is gehouden te onderzoeken of de hem door de fotograaf toegekomen factuur juist en volledig is.
Indien de wederpartij niet binnen 7 werkdagen na factuurdatum met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betroffen factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.
Artikel 13. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen, wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, de werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Komt de ontbindding van de overeenkomst door de wederpartij voort uit een voor hem vreemde oorzaak, wanneer deze niet krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht, doch niet uitsluitend overlijden van naaste familieleden) dan is de wederpartij ontheven van zijn betalingsplicht voor dat gedeelte dat de dienst nog niet is verleend of het product nog niet is geleverd. Eventuele vooruitbetaalde bedragen zullen door de fotograaf, onder aftrek van de reeds gemaakte kosten, direct aan de wederpartij of aangewezen derde(n) worden gerestitueerd.
In geval van omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
De aanbetaling wordt niet terugbetaald, ongeacht de omstandigheden. Vergoedingen voor annuleringen en uitstel zijn van toepassing ongeacht de redenen daarvoor, met name inclusief maar niet beperkt tot weersomstandigheden, natuuromstandigheden, oorlog, de acties van politie of hulpdiensten, terrorisme, burgerlijke overlast of de schuld van een derde partij. De fotograaf moet uiterlijk 7 dagen vóór de oorspronkelijk geplande dag van de bruiloft op de hoogte worden gebracht van de annulering. Als de annulering binnen 7 dagen na de oorspronkelijk geplande huwelijksdag plaatsvindt, ontvangt de fotograaf € 495,00 bovenop het reeds ontvangen bedrag als aanbetaling. Alle kosten die de Fotograaf maakt met het oog op het voltooien van de Opdracht (d.w.z. huur van fototoestellen, enz.) Worden eveneens betaald. Indien dit contract op enig moment vóór de bruiloft door de Fotograaf wordt geannuleerd, zal elk ander bedrag dan de aanbetaling aan de Klant worden terugbetaald, met uitzondering van eventuele kosten in verband met de productie van de opdracht, die niet aan de Klant worden terugbetaald. . De fotograaf behoudt zich het recht voor om dit contract op elk moment te annuleren, vooral als de hoeveelheid werk die nodig is om de opdracht te voltooien aanzienlijk verandert.
Artikel 14. Klachten

Klachten over verleende diensten, het geleverd fotografische en ander soortige werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen werkdagen na de verleende dienst of geleverde l werken volledig en duidelijk omschreven bij de fotograaf te worden ingediend.
Klachten na de in voornoemd lid genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
Bij de fotograaf ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 15. Auteursrecht

Het auteursrecht in het kader het fotografische werk berust bij de fotograaf.
De fotograaf heeft als auteursrechthebbende met uitsluiting van anderen het recht het fotografische werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerken, beurs- en demonstratiemateriaal.
Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het fotografische werk door wederpartij of niet-contractuele relatie zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf houdt schending van diens auteursrecht in.
De wederpartij of niet-contractuele relatie dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Is er sprake van de schending van het auteursrecht van de fotograaf of intellectueel eigendomsrecht dan heeft de fotograaf recht op schadevergoeding.
Ten aanzien van de hoogte van het schadebedrag als gevolg van de schending op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 18 en 19 van de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie, welke voorwaarden in de branche gebruikelijk zijn en in de rechtspraak gelden voor het vaststellen van dergelijke schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het fotografische werk van de fotograaf.
De fotograaf heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis wordt gebracht.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 16. Portretrecht

De fotograaf houdt zich het recht voor het fotografische werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerken, beurs- en demonstratiemateriaal, tenzij anders overeengekomen.
De fotograaf houdt zich het recht voor het fotografische werk te licentiëren aan derden ter promotie.
Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de fotograaf schriftelijk bekend te worden gemaakt.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 17. Naamsvermelding

De naam van de fotograaf dient duidelijk bij gebruik van het fotografische werk te worden aangegeven of met een verwijzing naar het fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen.
Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen tot gebruik van het fotografische werk is deze gehouden er voor zorg te dragen dat de naam van de fotograaf op de betreffende reproducties wordt aangebracht.
In het geval van gebruik van digitale/electronische kopieën is de wederpartij gehouden er voor zorg te dragen dat de volledige metadata blijven behouden.
In geval van niet nakoming hiervan heeft de fotograaf recht op schadevergoeding of een te betalen schadeloosstelling.
Artikel 18. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde derden.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 19. Wijzigingen.

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de wederpartij medegedeeld.
Indien de wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 20. Privacy
1. De privacyverklaring van de fotograaf zoals gepubliceerd op de website (www.studiodamon.com/privacy-verklaring-studio- damon/)
zijn van toepassing.
2. Fotograaf zal slechts de voor de opdracht benodigde persoonsgegevens van opdrachtgever
opslaan. Fotograaf zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet aan derden verstrekken.

Artikel 21. Overige bepalingen.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Damon photography en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.